dod.osl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 roku:

  • na piśmie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. M. Konopnickiej 4 , 22- 300 Krasnystaw, tel. 82 576 65 93.


Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w punkcie wskazanym powyżej oraz na stronie internetowej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, (dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022)
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.(dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022)


Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego  złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.