znaki strona www

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022r.

 
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że Gmina Krasnystaw przystąpiła do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  152 490,00 ZŁ.
 
WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI  152 490,00 ZŁ.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W czym pomoże asystent:

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystenta osobistego.

Ze środków Programu nie mogą być finansowane usługi asystenta świadczone przez członków rodziny i opiekunów prawnych uczestnika Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.
 
W godzinach realizacji usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. 
 
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm o których mowa w Kodeksie pracy.
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Realizacja Programu została zaplanowana do 31 grudnia 2022r.. 

 
W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zatrudnienie 10 osób asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

plakat z informacjąo wartosci dofinansowania , flaga godło