Jednym z głównych zadań pomocy społecznej, a co za tym idzie i pracowników socjalnych naszego ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest wymagany do przyznania pomocy z Ośrodka.


Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka. Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim:

 • pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy i celowy specjalny, okresowy, stały)
 • pomoc rzeczowa - obiady dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach: podstawowych, gimnazjalnych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.
 • usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczone na rzecz osób wymagających opieki osób drugich
 • pomoc w dotarciu do różnego rodzaju specjalistów takich jak: prawnik, lekarz, psychoterapeuta itp.
 • poradnictwo socjalne, które w szczególności zakłada poinformowanie klienta o konsekwencjach podejmowanych przez niego działań lub ich braku. Szczególnie podczas poradnictwa, pracownik socjalny ma wprowadzić klienta na drogę wiodącą ku rozwiązaniu problemu, zmotywować go w pozostaniu na niej i wspierać w sytuacjach kryzysu i załamań
 • działanie interwencyjne w sytuacji kiedy klient stanowi sam dla siebie zagrożenie lub gdy to zagrożenie istnieje ze strony innych ludzi (mowa tu w szczególności o zagrożeniu: materialnym, prawnym, zależności fizycznej i psychicznej). Działanie interwencyjne jest zazwyczaj poprzedzone zebraniem niezbędnych informacji a zaistniała sytuacja wymaga natychmiastowej lub jak najszybszej reakcji, tak aby bezpośrednio nastąpiła zmiana negatywnego stanu

Działając na rzecz klienta pracownik socjalny kontaktuje się z różnego typu instytucjami np. policją, kuratorem,, pracownikami ZUS, KRUS, lekarzem itp. Pracownicy Pomocy Społecznej w szczególności zajmują się osobami lub rodzinami, w których występują podane niżej problemy:

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania określonego zasiłku przyjmuje się, od dnia 1 października 2012 r. następujące kwoty:

 1. na osobę samotnie gospodarującą - 701 zł
 2. na osobę w rodzinie - 528 zł

Wartość dochodu odpowiadająca miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 308 zł.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności orzeczona przez ZUS lub Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 13. alkoholizmu lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych w punktach 1-15 okoliczności.

Pracownicy ośrodka w nielicznych przypadkach przeprowadzają wywiad w celu przyznania świadczeniem opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Pomoc ta kierowana jest do osób, które nie mają możliwości uzyskania ubezpieczenia z innego tytułu (np. nie mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy, czy nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny). Wniosek o tę formę pomocy składa się w Ośrodku. Ubezpieczenie obowiązuje przez okres 90 dni. Aby otrzymać pomoc finansową z tut. Ośrodka należy udokumentować wszystkie dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.


W zależności od występującego problemu w rodzinie, należy przedstawić:

 • osoba niepełnosprawna: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu schorzenia i konieczności stałego przyjmowania lekarstw czy stosowanie diety;
 • osoba bezrobotna: świadectwa pracy za wcześniejsze okresy pracy, decyzję o rejestracji w Urzędzie Pracy lub aktualne zaświadczenie z PUP, świadectwa ukończenia dodatkowych kursów itp.
 • osoba opuszczająca zakład karny: decyzję o zwolnieniu z zakładu karnego.