senior

   Trwa nabór uczestników do Klubu „Senior+” na rok 2024, skierowany do mieszkańców Gminy Krasnystaw w wieku 60+. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Krasnystaw, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Klubu „SENIOR+” w Siennicy Nadolnej - placówki wsparcia dziennego.

   Klub „Senior+” będzie czynny od poniedziałku do piątku.
W ramach jego działalności będą organizowane między innymi:

  • warsztaty
  • zajęcia edukacyjne i profilaktyczne
  • zajęcia ruchowe i rekreacyjne
  • spotkania
  • wycieczki
  • imprezy kulturalne i okolicznościowe

   Korzystanie ze świadczeń Klubu „Senior+” będzie nieodpłatne. W ramach rekrutacji do udziału w spotkaniach Klub „Senior+” w Siennicy Nadolnej zostanie wyłonionych 15 osób. Planowany termin rozpoczęcia zajęć w Klubie „Senior+” to styczeń 2024 roku.*

   Zapraszamy do składania wniosków o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Klubu Senior+.
 
   Wniosek o skierowanie do Klubu “Senior+”, druk zaświadczenia lekarskiego oraz oświadczenia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie lub pobrać poniżej. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Konopnickiej 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00).

   Proces rekrutacji trwa od 1 grudnia 2024 r. Złożenie wniosku kandydata na uczestnika Klubu „Senior+” nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie tel. 82 576 65 93.

* Kierownik GOPS w Krasnymstawie, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć w Klubie Senior+

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie