zarowka3   W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.


    Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

    Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł. Wniosek o wypłatę tego dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

    W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

    Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  1. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji tj. z odnawialnych źródeł energii.
  2. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zostało objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
  3. W przypadku, gdy na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).
  4. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zostało objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
    1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym,drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
    2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
    3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

    Informacje na temat dodatku elektrycznego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. M.Konopnickiej 4 lub pod numerem telefonu 82 576 65 93.