Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  i rodzin „Za życiem”

Przygotowany informator pomoże Ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny z terenu Gminy Krasnystaw przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny.

Asystenta rodziny do danej rodziny kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


 zachęca rodziny do współpracy w wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie
opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem
na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.