Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


 zachęca rodziny do współpracy w wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie
opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem
na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.


Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania, poprawnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych itp., wykorzystując własne zasoby i umiejętności. Szczególnie ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zadaniem rodzin wspierających nie jest wyręczanie rodziców biologicznych, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wychowując dzieci. Pomoc ta może dotyczyć kwestii prawidłowej opieki, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.
 
Kto może zostać rodziną wspierającą:
warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą to:

 1. brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 2. ustabilizowana sytuacja finansowa,
 3. stan zdrowia pozwalający na realizację zadań,
 4. brak uzależnień,
 5. prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 6. posiadać pełną władzę rodzicielską;
 7. wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

 Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • istnieje problem alkoholowy w jej rodzinie,
 • nie ma stałego źródła utrzymania,
 • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu swojego zamieszkania,
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie,
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej,
 5. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!
Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w  Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. M.Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw. Wszelkie informacje na temat rodzin wspierających można uzyskać u Kierownika GOPS w Krasnymstawie pod numerem telefonu (82) 576 65 93.
 
Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.