Nawiązują do zapytania ofertowego na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług w 2024r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krasnystaw uprzejmie informujemy , iż wybrana została oferta:

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

KOŁO CHEŁMSKIE W CHEŁMIE

22-100 Chełm , ul. Wołyńska 69

Zapytanie ofertowe

na realizację zamówienia poniżej 130 000 zł. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł. bez podatku od towarów i usług wprowadzonego w tut. Ośrodku zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.

Informacja Publiczna odpowiedz 29.08.2023 
(skan.pdf)

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za 2022 rok

nawiązując do zapytania ofertowego
na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług
w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
uprzejmie informujemy, iż jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności Naszej Instytucji.

Więcej o: Obwieszczenia i komunikaty