znaki strona www

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Krasnystaw w roku 2023 r.
uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie


52 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 65 000,00 zł.


Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.   Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

 1. Moduł dla Dzieci i Młodzieży;
 2. Moduł dla dorosłych;
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1. posiłek;
 2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
 3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 

   Koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu administracji rządowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

  Wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu udziela się organom prowadzącym na zadania Programu realizowane przez:

 1. publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 2. publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
 3. osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom, jeżeli:

 1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie;
 2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1552,00 zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek renty, decyzja lub odcinek emerytury);
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

Posiłek w szkole i w domu 2023, kwota dofinansowania