log

   Gmina Krasnystaw w ramach rządowego programu wpierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” pozyskała środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za m-c listopad i grudzień 2023 r. oraz na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzeń.


   Rządowy program wspierania rodzin „Asystent rodziny w 2023 r.” został opracowany w oparciu o art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.z 2023 r. po 1923).

   Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa
w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.


   Całkowitą wartość realizacji przedsięwzięcia stanowi kwota 12 815,66 zł, z czego 9 891,25 zł to otrzymane dofinansowanie.

plakat