01 znak podstawowy kolor biale tlo

znaki strona www

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że Gmina Krasnystaw przystąpiła do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI 145 732, 50 zł.

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI  145 732,50 zł.

 

Program trwa od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 6. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W czym pomoże asystent:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

 

Realizacja Programu została zaplanowana do 31 grudnia 2024r..


W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 1 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną w tym orzeczenia równoważne
 • 8 osób posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne),
 • 1 osoba orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenia równoważne)
 • zatrudnienie 10 osób asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością,

Gmina Krasnystaw/GOPS Krasnystaw przyznając usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby”

 • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Marii Konopnickiej 4, pokój 8 w terminie do 31 stycznia 2024 .

Więcej informacji:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/asystent-edycja-2024/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024.html